Priser og betingelser

Prisoversikt

Etablering Pris
Etablering av hjemmesideløsning Gratis
Etablering av 1 e-postadresse Gratis
Opprettelse av webadresse som ender på .borettslag.net Gratis
SSL sertifikat Gratis

 

Serverleie / vedlikeholdsavgift / lisenser Pris pr. mnd.
Hjemmesider månedsleie (inkl. ubegrenset antall sider, ubegrenset serverplass, bruk av hjemmesideløsningen, webbasert support, linjeleie, opplæringsportal og tjenester i tilknytning til dette).
Vi tillater kun opplasting av dokumentfiler og bildefiler til våre servere.

1 E-postadresse (inkl. webmail, antivirus/antispam-filter på mailserver, 1GB lagringsplass. Når 1GB lagringsplass er overskredet, vil det automatisk bli oppgradert til større lagringsplass. Se priser for dette nedenfor- under Tilleggstjenester.)
394,- *
Totalsum: 394,- *

 

Tilleggstjenester Pris
Større lagringsplass på e-post:
Inntil 5GB
Inntil 10GB
Inntil 20GB

22,-/mnd. *
43,-/mnd. *
84,-/mnd. *
Timepris utover faste priser 1360,-

 

* Alle priser er oppgitt eks.mva. Tjenesten faktureres 100% ved avtaleinngåelse forskuddsvis pr. år. Totalt kr. 4728 eks. mva. (Tilleggstjenester ikke inkludert) Forfall 20 dager.

Databehandleravtale og betalingsbetingelser

Mellom Promotion Systems AS (Databehandler og leverandør av Borettslag.NET) og Boligselskapet (Kunden)

Alle boligselskaper som håndterer persondata er forpliktet til denne avtalen

Bakgrunn og hensikt

Avtalen regulerer Promotion Systems AS (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter Personopplysningsloven (Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265, Personopplysningsforskriften) og Personvernforordningen (Forordning 2016/679 - GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018.

Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Denne avtalen omfatter alle personopplysninger som blir behandlet ved bruk av Promotion Systems AS sine tjenester, inkludert underleverandører.

Formål

Formålet med behandlingen er å levere tjenesten i tråd med eksisterende avtale, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden. Promotion Systems AS kan ikke behandle personopplysninger til andre formål enn dette.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, samt denne avtalen.

Eierskap og behandlingsansvar

Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av Promotion Systems AS sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for disse. Promotion Systems AS kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

Promotion Systems AS sine plikter

Promotion Systems AS skal kun behandle personopplysninger etter Kundens skriftlige instruksjoner.

Promotion Systems AS plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. Promotion Systems AS plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Promotion Systems AS plikter å bistå den Behandlingsansvarlige med å etterleve kravene til å etablere et egnet sikkerhetsnivå, herunder gjennomføre nødvendige tiltak som å varsle om sikkerhetsbrudd, vurdere personvernkonsekvenser og gjennomføre drøtinger på Kundens forespørsel.

Promotion Systems AS plikter å utnevne et Personvernombud, eller annet kontaktpunkt, hvis ansvar er å fungere som kontaktpunkt for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Detaljer for kontaktpunktet skal til enhver tid være tilgjengelig på:

https://www.borettslag.net/personvern

Promotion Systems AS forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven, og plikter å varsle Kunden om dette.

Taushetsplikt

Promotion Systems AS har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger og andre data som behandles ved hjelp av Promotion Systems AS sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Bruk av Underleverandører

Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra Promotion Systems AS. Promotion Systems AS plikter å vedlikeholde en liste over navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger på:
https://www.borettslag.net/personvern. Det er kun tredjeparter på denne listen som er Underleverandører.

Kunden aksepterer at Promotion Systems AS kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

Promotion Systems AS er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

Promotion Systems AS plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal Promotion Systems AS underrettes omgående og uten opphold. Promotion Systems AS vil enten
(1) avvikle bruk av underleverandøren,
(2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller
(3) avslutte avtaleforholdet.

Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart, allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Tjenestene Promotion Systems AS leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvernbetingelsene til tredjepart. Promotion Systems AS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde Promotion Systems AS skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport

Kunden aksepterer at Promotion Systems AS og Underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og evt. annet som er skriftlig avtalt nødvendig for å levere tjenesten, samt utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Kunden sine plikter

Det er Kunden sitt ansvar å vedlikeholde en oversikt over hvilke personopplysninger Promotion Systems AS behandler på vegne av Kunden. Det er Kunden sitt ansvar å avgi skriftlige instruksjoner om hvordan personopplysninger skal behandles. Nødvendige tilganger skal kun oppgis på forespørsel. Det er Kunden sitt ansvar å forvalte tilgangene som oppgis, og tilgangene skal straks fjernes når behovet ikke lenger er tilstede.

Kunden er inneforstått med at tjenestene til Promotion Systems AS i utgangspunktet ikke inkluderer sikkerhetstiltak som er nødvendig for behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger, som for eksempel kryptering eller fysisk separasjon, med mindre dette fremgår eksplisitt av produktbeskrivelse og/eller kontrakt. Det er Kunden sitt ansvar å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak for personopplysninger som behandles ved hjelp av Promotion Systems AS sine tjenester.

Kunden garanterer at all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med denne avtalen er, og fortsetter å være, i tråd med alle relevante personvernbestemmelser, til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering, i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter i Norge og EU, og i tråd med denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om bruken av databehandlere, inkludert Promotion Systems AS, og at personopplysninger kan bli behandlet utenfor Norge, EU, eller Sveits.

Kunden skal sende inn forespørsler som medfører behandling av personopplysninger i god tid før behandlingen skal skje, og plikter å besvare henvendelser fra Promotion Systems AS uten unødig opphold. Behandling av personopplysninger kan kun skje etter særskilt avtale.

Retur og destruksjon av personopplysninger

Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig. Promotion Systems AS plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel innenfor rimelig tid.

Eksport av data skal skje for Kunden sin regning, og faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Kunden aksepterer at Promotion Systems AS sletter alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som Promotion Systems AS til enhver tid fastsetter.

Promotion Systems AS vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

Sikkerhet

Promotion Systems AS plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i Promotion Systems AS sin kontroll.

Promotion Systems AS plikter å bistå kunden i å gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner. Kunden plikter å varsle Promotion Systems AS om sikkerhetsrevisjoner og systemtester. Tester og revisjoner kan medføre nedetid, og faktureres etter medgått tid og gjeldende timepris.

Fysisk adgangskontroll

Promotion Systems AS skal implementere nødvendige tiltak for å forhindre fysisk tilgang til personopplysninger.

Adgang til systemer

Promotion Systems AS skal implementere hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. Disse tiltakene vil variere med behandlingen og kan inkludere, men er ikke begrenset til, autentisering med brukernavn og passord, tofaktor autentisering og logging på flere nivåer.

Sikkerhetskopi

Sikkerhetskopi foretas i tråd med eksisterende avtale. For tjenester som ikke inkluderer sikkerhetskopi står Kunden selv ansvarlig for å besørge dette.

Avvik

Enhver bruk av informasjonssystemer i strid med denne avtalen, Kundens instrukser, Personvernlovgivningen eller GDPR, skal håndteres som et avvik. Promotion Systems AS skal varsle Kunden ved avvik så snart Promotion Systems AS får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos Promotion Systems AS, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.

Løsningen
Løsningen produseres med grunnlag i lisens på -og tilgang til CMS-/publiseringsverktøyet Umbraco CMS, som gjør det mulig å publisere tekst, bilder og filer ut til internett med utgangspunkt i forhåndsdefinerte designmaler.

Boligselskapenes sider vil ligge på Borettslag.net server. Når avtale er inngått vil boligselskapet få installert sin webløsning, og gis tilgang til egne sider på vårt webhotell. Etter installasjon får kunde all nødvendig lisensinformasjon og passord for å redigere sine sider.

Opplæringsportal
Opplæring i bruk og administrasjon av nettstedet og publiseringsverktøy. Dette vil gjøre webansvarlig/redaktør hos kunde i stand til å vedlikeholde løsningen, legge inn/slette/endre all informasjon i løsningen, endre passord/ansvarlig redaktør m.m. Opplæring foregår på http://borettslag.net/support, hvor det ligger opplæringsmateriell i videoformat, supportartikler og tips.

Support
Bruker oppfordres til å se igjennom supportsidene på www.borettslag.net før man henvender seg til borettslag.net da man ofte kan finne svar på sine spørsmål der

På borettslag.net finnes til enhver tid:

 • Brukermanual med opplæringsvideoer.
 • Mulighet til å komme i kontakt med support på e-post eller live chat.
 • Nyttige tips for redaktører.
 • Gjeldende avtale (Betingelser kan oppdateres løpende - varsles på e-post)

Alle henvendelser skal skje primært via supportsiden på www.borettslag.net.

Informasjonsfelt
NBBL og boligbyggelag som boligselskapet er tilknyttet til har rett til å publisere artikler til formidling av medlemsrelatert informasjon og reklame.
På bunnen av hjemmesiden vil det stå hvilket boligbyggelag, boligselskapet tilhører.
Boligselskapet har ikke tilgang til å redigere denne informasjonen.

Webhotell/Serverleie
Betales forskuddsvis pr. år. Første faktura sendes ved installasjon, og beregnes fra installasjonsdato til inneværende års slutt. Vedlikeholdsavgift kan justeres årlig i samsvar med SSB's konsumprisindeks.

Vedlikehold
Denne avtale gir bruksrett til programvaren, forutsatt at lisens og vedlikeholdsavgift er betalt etter avtalte betingelser. Det overføres ingen opphavs- eller eiendomsrett på løsningene.

Vedlikeholdsavtalen gir rett til fri oppgradering av programvaren til nye versjoner.

Inkludert i vedlikeholdsavtale

 • Fri feilretting. Arbeidet med kritiske feil påstartes innen 8 timer innenfor normal arbeidstid etter at feilen er meldt og dokumentert. Eventuell nedetid beregnes fra det tidspunktet feilen er meldt. Normal nedetid grunnet service og vedlikehold medregnes ikke. Nedetid grunnet oppgradering, service eller eventuelle tilpasninger på kundens installasjon vil varsles på e-post og medregnes ikke.
 • Fri oppgradering til nye versjoner av løsningen.
  • Inkludert i overføring ved oppgradering:
   • Brukere
   • Innholdssider
   • Filarkiv
   • Artikler 2 år tilbake (for å få overført eldre artikler, gir vi dere et tilbud basert på vår timepris)
   • Kontaktskjema
  • Ikke inkludert i overføring ved oppgradering:
   • Moduler vi ikke benytter i nyere versjoner (du vil få beskjed om eventuelt hvilke moduler dette gjelder).
   • Brukernes passord (brukerne må benytte "glemt passord" ved første innlogging etter oppgradering).
 • Teknisk support
 • Antivirus og AntiSPAM-programvare på mailserver.
 • Backup av web og e-post

Ikke inkludert i vedlikeholdsavtale

 • Rettelse av feil som oppstår p.g.a. feil installasjoner på PC, feil i browser software, feil versjon av software eller feilsituasjoner som på annen måte kan skyldes bruker.
 • Rettelse av feil som ikke kan gjenskapes.
 • Uthenting av backup. Dette faktureres på timebasis.
 • Overføring av redaksjonelt innhold ved oppdatering til ny versjon av løsningen. Dette prises etter avtale.

Kunden kan ikke kopiere/selge, eller videreutvikle løsningen for salg til andre. Tillegg og tilpasninger for som gjøres for enkeltkunder i løsningen er å betrakte som Promotion Systems' eiendom, og opphavsretten forblir hos Promotion Systems.

Gratis prøvetid

Bestillingen er bindende etter utløp av 14 dagers gratis prøvetid. Dersom vi ikke mottar noen oppsigelse innen de 14 dagene, vil avtalen være bindene ihht. øvrige betingelser. Dersom vi ikke mottar noen oppsigelse innen 14 dager etter bestilling av prøvetid, vil boligselskapet bli fakturert for tjenesten forskuddsvis for ett år.

Oppsigelse av avtale

Oppsigelse av avtale kan sendes inn via vårt elektroniske oppsigelsesskjema.
Ved oppsigelse løper avtalen ut inneværende betalingsperiode. Bruksrett til løsningen løper ut etter samme tidsperiode. Det må betales lisens for oppsigelsesåret. Kunden har ingen rett på refusjon av allerede innbetalt beløp.

Domenet ved oppsigelse av avtale

Ved oppsigelse overtar dere evnt. egne domener som ligger på vår konto hos domeneshop.no.
Domenet overføres til den nåværende redaktørens epostadresse.

Domener som begynner eller slutter på "borettslag.net" (eks: bjornestien.borettslag.net / borettslag.net/bjornestien) kan ikke overføres eller videresendes til ny leverandør/hjemmeside.

Verneting, lovvalg
Verneting for enhver tvist som reiser seg av denne avtale skal være Promotion Systems AS verneting. Enhver tvist skal avgjøres på grunnlag av norske rettsregler.